شبکه

دسته بندی شبکه ها از دیدگاه چگونگی انتقال و مقیاس بزرگی

در این بخش به دسته بندی شبکه ها میپردازیم.

از دو دیدگاه میتوان به شبکه ها نگاه کرد: دسته بندی شبکه ها

1- چگونگی انتقال
2- مقیاس بزرگی

دیدگاه اول چگونگی انتقال است که خود به دو بخش شبکه های پخش فراگیر یا Broadcast
و شبکه های نقطه به نقطه یا Point to Point تقسیم می شود.
در شبکه های پخش فراگیر یا Broadcast انتقال اطلاعات از طریق یک کانال فیزیکی که بین تمامی ایستگاه های شبکه مشتری است انجام می شود.
پیام فراگیر پیام هایی هستند که از مبداء یک ایستگاه برای تمام ایستگاه ها ارسال می شود.
بین دو ماشین در شبکه یک کاانال فیزیکی و مستقیم وجود دارد و هیچ ماشین دیگری به کانال متصل نخواهد بود.
به عبارت ساده تر به یک کانال فیزیکی فقط دو ماشین متصل است.

دیدگاه بعدی در تقسیم بندی شبکه ها از لحاظ مقیاس بزرگی است
که خود به دو بخش شبکه های محلی یا LAN و شبکه های گسترده یا WAN تقسیم می شوند.
از جمله خصیصه های LAN میتوان به :
پیاده سازی آن در فواصل جغرافیای محدود
استفاده در سازمان های کوچک و محیط های آموزشی
سرعت بسیار بالای مبادله ی اطلاعات
هزینه ی پایین راه اندازی
و پیاده سازی های گوناگون از جمله bus و ring و star و … نام برد.

نوع دیگر شبکه، شبکه های گسترده یا WAN می باشد.
از جمله مشخصات این شبکه:
پیاده سازی آن در گستره جغرافیای یک کشور یا جهان
ارتباط دهنده شبکه های محلی و بین شهری
ساختار ناهمگون و غیر یکسان
و هزینه راه اندازی بالای آن اشاره کرد.

Computer network type

سوالات خود را در این بخش بپرسید.

دکمه بازگشت به بالا