شبکه

حساب های کاربری در شبکه های کامپیوتری

منابع موجود بر روی کامپیوتر شما و یا بر روی شبکه از جمله فایل ها، پرینتر و .. باید تنها در دسترس افراد خاصی که اجازه استفاده از آنها را دارند، قرار بگیرند.
استفاده از user account یا حساب های کاربری این امکان را به مدیر سیستم و یا شما به عنوان صاحب این منابع می دهد تا آنها را در اختیار افراد خاصی قرار دهید و یا کاربرانی را که مجاز به استفاده از آنها نیستند از دسترسی منع نمایید.
با این روش حتی می توان سطوح مختلف دسترسی را برای کاربران از جمله قابلیت خواندن،نوشتن و یا تغییر در آنها را نیز تعیین کنید.

نوشته های مشابه

حساب های کاربری به سه گروه کلی تقسیم می شوند:
Local user account
Domain user account
Builtin user account

local user account :
فقط دسترسی به منابع موجود بر روی همان سیستم را فراهم می کنند.
بر روی کامپیوترهایی که عضو دامین نیستند استفاده می شوند.
در یک بانک اطلاعاتی به نام local security database نگه داری می شوند.

domain user account :
دسترسی به منابع موجود بر روی کل شبکه
مدیریت آسان و متمرکز بر روی حساب های کاربری
حسابها درون domain controller ساخته می شوند.
توسط سرویسی به نام active directory مدیریت می شوند.

سوالات خود را در انجمن گفتگو مطرح کنید.

دکمه بازگشت به بالا