forest در اکتیودایرکتوری

هنگامی که مجموعه ای از tree ها در یک ساختار درختی کنار همدیگر قرار میگیرند، تشکیل یک forest یا جنگل را میدهند.
اولین دامین که در فارست ساخته می شود، forest root domain نام دارد و نام آن به عنوان نام فارست محسوب خواهد شد.
یک فارست حاوی کلیه اجزای اکتیو دایرکتوری می باشد.
به صورت پیشفرض اطلاعات تنها در محدوده forest تبادل می شوند.
فارست به عنوان یک محدوده امنیتی برای کلیه اطلاعات محسوب خواهد شد.

forest are made up of one or more trees

 انجمن گفتگو